Türk Dili'nin Gelişim Süreci,Tarihten Geleceğe Türk Dili..

+ Yorum Gönder
Kültür-Sanat ve Türkçe ve Türkçe Kullanımı Bölümünden Türk Dili'nin Gelişim Süreci,Tarihten Geleceğe Türk Dili.. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Türk Dili'nin Gelişim Süreci,Tarihten Geleceğe Türk Dili..

  Reklam  Türk Dili'nin Gelişim Süreci,Tarihten Geleceğe Türk Dili..

  Forum Alev
  TÜRK DİLİNİN GELİŞİM SÜRECİ, TARİHTEN GELECEĞE TÜRK DİLİ

  Tarihten geleceğe Türk Dili!

  Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir.
  M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yılları arasına ait Sümerce metinlerde 300'den fazla
  Türkçe söz yer almaktadır. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler ya ortak
  kökenden gelmektedir ya da alış veriş sonucu ortaya çıkmıştır. Hangi ihtimal
  doğru olursa olsun Türkçenin ilk verileri M.Ö. 2000-3000 arasına çıkmakta,
  yani bundan 4-5000 yıl geriye gitmektedir


  *TARİHTEN GELECEĞE TÜRK DİLİ*


  Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir. M.Ö.
  3100-M.Ö. 1800 yılları arasına ait Sümerce metinlerde 300'den fazla Türkçe
  söz yer almaktadır. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler ya ortak kökenden
  gelmektedir ya da alış veriş sonucu ortaya çıkmıştır. Hangi ihtimal doğru
  olursa olsun Türkçenin ilk verileri M.Ö 2000-3000 arasına çıkmakta, yani
  bundan 4-5000 yıl geriye gitmektedir. Ortak sözler Türklerle Sümerlerin
  komşu olduklarını da gösterir. Türklerin hiç olmazsa bir bölümü M.Ö.
  2000-3000 yılları arasında, belki de daha önce Ön Asya'da yaşamış olmalıdır

  M.Ö. 7.-3. yüzyıllar arasında Karadeniz'le Hazar'ın kuzeyinde ve
  Kuzeydoğusunda yaşayan Sakaların önemli bir bölüğü ve yöneticileri de büyük
  ihtimalle Türktü. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Sakaların kadın hükümdarının
  adı Yunan kaynaklarında Tomiris olarak geçer Bu kelime Türkçe Temir (demir)
  olsa gerektir


  Dîvânü Lûgati't-Türk'te anlatıldığına göre İskender'in Türkistan seferi
  sırasında (M.Ö 330'lar) Türklerin bir kısmı, hükümdarları Şu yönetiminde
  Hocent civarında, yani Seyhun'un yukarı havzalarında idiler. İskender'in
  gelişiyle Şu ve idaresindeki Türkler Altaylara çekildiler; Oğuzlar ise
  Hocent civarında kaldılar


  Çin kaynaklarındaki ilk bilgilere göre Türkler Çin'in kuzeyindeki
  bozkırlarda yaşıyorlardı M.Ö. 220'lerde ortaya çıkan Tuman (Teoman) Yabgu
  ve M.Ö. 209'da hükümdar olan oğlu Motun (Mete) Yabgu, Hunların büyük
  hükümdarları idiler ve merkezleri bugünkü Moğolistanda bulunan Orhun
  vadisinde idi. Hunlardan sonra da Topalar, Avarlar, Göktürkler, Uygurlar
  dönemlerinde, M.S. 840'a kadar Türklerin merkezi Orhun vadisinde olmuştur
  M.Ö. 220 - M.S. 840 arasındaki 1000 küsur yıllık dönemde Türkler kudretli
  zamanlarında Okyanus kıyılarından Hazar'a, hatta bazen Karadeniz'in kuzeyine
  kadar uzanan topraklara hükmediyorlardı Türklerden bir bölüğü M.S.
  370'lerde İdil'i geçmiş ve Kafkaslarla Karadeniz'in kuzeyine ulaşmıştı. Batı
  Hunları, Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler ve Kıpçaklar 370'ten başlayarak
  yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa ve Balkanları yönetimleri altında
  bulundurmuşlardır


  Asya ve Avrupa Hunlarına ait herhangi bir Türkçe metin elimizde
  bulunmamaktadır. Ancak Çin ve Bizans kaynaklarına geçen bazı özel adlar ve
  kelimeler onlara ait Türkçe veriler olarak kabul edilmektedir. Çin
  kaynaklarında geçen tehri, kut, yabgu, ordu, temir gibi sözlerin Çinceleşmiş
  biçimleri, milât yıllarına ait Türkçe verilerdir Attilâ'nın babasının adı
  olan Muncuk (Boncuk) ve oğullarının adları Dehizik, İrnek, İlek Türkçeyle
  açıklanabilmektedir. 6.-9. yüzyıllardaki Tuna Bulgarlarından yıl ve ay
  adları ile birkaç kelimelik bazı küçük metinler kalmıştır. Yıllar hayvan
  adlarıyla adlandırıldığı için yıl adları aynı zamanda çeşitli hayvanların
  adlarını gösteriyordu. Aylar sıra sayılarıyla ifade edildiği için Bulgar
  Türkçesindeki sayıların adlarını da böylece öğrenmiş oluyorduk.


  Moğolistan'da bulunmuş olan 6 satırlık Çoyr yazıtı tarihi bilinen en eski
  metindir. İlteriş Kağan'a katılan bir askeri anlatan metin 687-692 arasında
  yazılmış olmalıdır. Orhun anıtları olarak bilinen İşbara Tamgan Tarkan
  (Ongin), Köl İç Çor (İhe-Huşotu), Tonyukuk, Köl Tigin, Bilge Kağan anıtları
  719-735 yılları arasında yazılmışlardır. Uygurların ikinci kağanı Moyun Çor
  Kağan'a ait Taryat, Tes ve Şine-Usu anıtları 753-760 arasında dikilmiştir.
  Moğolistan'da, Yenisey vadisinde, Kazakistan'da, Talas'ta (Kırgızistan),
  Kuzey Kafkasya'da, İdil-Ural bölgesinde, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve
  Polonya'da Göktürk harfleriyle yazılmış daha yüzlerce yazıt bulunmuştur Bu
  küçük yazıtların 7.-10. yüzyıllar arasında yazıldığı tahmin edilmektedir.
  Demek ki bu yüzyıllarda Doğu Avrupa ve Balkanlardan, hatta Macaristan'dan
  Güney Sibirya'ya ve Moğolistan içlerine kadar uzanan sahada Türkçe, Göktürk
  harfleriyle yazılan bir yazılı dil olarak kullanılmaktaydı.


  9. yüzyıldan itibaren Türkçenin yazılı ürünlerini daha güneyde, Tarım
  havzasında da görmeye başlıyoruz. 840'ta Tarım havzasında ve Gansu
  bölgesinde devletler kuran Uygurlar; Göktürk, Uygur, Soğdak ve Brahmi
  alfabeleriyle kâğıt üzerine yüzlerce eser yazdılar, yüzlerce belge
  bıraktılar. Hatta bunların bir kısmı yazma değil, basma eserlerdi. Uygur
  yazılı eserleri, Gansu bölgesinde 17 yüzyıla kadar devam etmiştir.

 2. 2
  aSsude
  Usta Üye

  --->: Türk Dili'nin Gelişim Süreci,Tarihten Geleceğe Türk Dili..

  Reklam  Türk dünyasında 1990'dan beri yeni bir süreç başlamıştır. Beş Türk
  cumhuriyeti bağımsız olmuş, diğerleri de daha serbest hareket edebilme
  imkânlarına kavuşmuştur. Şimdi artık kendi kültür politikalarını kendileri
  tayin edecek duruma gelmişlerdir. Nitekim bunun etkisi de kısa zamanda
  görülmeye başlanmıştır. 1991 Aralığında Azerbaycan, 1993 Nisanında
  Türkmenistan, 1993 Eylülünde Özbekistan, 1994 Şubatında Karakalpakistan
  Lâtin alfabesine geçme kararı almışlardır. Bu ülkelerde yeni alfabeye geçiş
  kademeli olarak uygulamaya konmuştur. Öte yandan Kırım Türkleri ile
  Gagavuzlar da Lâtin alfabesine geçerek bazı süreli yayınlarını yeni
  alfabeyle basmaya başlamışlardır.


  "Dil dışı şartlar" dediğimiz siyasî, iktisadî ve kültürel ilişkiler de Türk
  yazı dilleri arasında yeni etkileşim ve oluşumlara yol açmaya başlamıştır.
  Türkiye'de Türk cumhuriyetlerinin edebiyatlarına ait bazı parçalar lise
  edebiyat kitaplarına konmuştur. Türk Ocakları, Kültür Bakanlığı, TÖMER gibi
  kuruluşlarca Türk lehçelerini öğreten kurslar açılmıştır. Nihayet dört
  üniversitede (Ankara, Gazi, Muğla, Atatürk) Çağdaş Türk Lehçeleri ve
  Edebiyatları bölümleri açılmıştır. Pek çok Türkiyeli genç Türk
  cumhuriyetlerinde öğrenim görmektedir. Sayıları az da olsa sosyal bilim
  dallarındaki bazı genç araştırıcılar Türk toplulukları arasında araştırmalar
  yapmaya başlamışlardır. Avrasya televizyonunun bazı genç yapımcıları da Türk
  dünyasına sık sık giderek yeni yapımlara imzalarını atmaktadırlar. Siyasî,
  iktisadî, ilmî ve kültürel heyetler de sık sık bu dünyaya yolculuk
  etmektedir. Türk cumhuriyet ve topluluklarında uzun süreli kalan iş adamları
  ve görevliler de az değildir. Bütün bu teşebbüs ve ilişkiler Türk
  lehçelerinin Türkiyeli aydınlar ve gençler tarafından öğrenilmesine yol
  açmaktadır.


  Türkiye Türkçesinin diğer Türklerce öğrenilmesi ise çok daha büyük ölçülerde
  karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de öğrenim görerek bizim lehçemizi öğrenen
  öğrencilerin sayısı 10.000'i geçmiştir. İktisadî, kültürel veya ilmî
  sebeplerle Türkiye'ye gelip kısa veya uzun süreli ülkemizde kalan ve Türkiye
  Türkçesiyle bizlerle anlaşabilen pek çok insan vardır. Öte yandan Türk
  cumhuriyet ve topluluklarında pek çok okul açılmıştır ve bu okullarda on
  binlerce öğrenci okumakta, Türkiye Türkçesini öğrenmektedir. Doğrudan
  doğruya Türk televizyonlarını izleyebilen Azerbaycan veya Avrasya
  yayınlarına bakan Türkistan cumhuriyetleri bu kanalla da Türkiye Türkçesine
  aşina olmaktadır.


  Bütün bu temas ve faaliyetlerin sonuçlarını önümüzdeki yıllarda görebiliriz.
  Türk televizyonlarını izleyen Azerbaycanlı çocuklar daha şimdiden Türkiye
  Türkçesindeki farklı kelimeleri tanımaya ve hatta kullanmaya başlamışlardır.
  Samaylot yerine uçak kelimesi pek çok Türk topluluğuna ulaşmıştır. Türkiye
  Türkleri de artık orun (yer), kıyın (zor), çalar (nüans), kayıtmak (geri
  dönmek), aylanmak (çevresinde dönmek), uçraşmak (karşılaşmak), tapmak
  (bulmak) gibi kelimeleri tanımaya başlamalıdırlar.


  Eski Sovyetler dışındaki Türk dünyası ile ilişkilerimiz de artmıştır. Batı
  Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Yugoslavya, Romanya gibi Balkan ülkelerinde
  yaşayan Türklerle artık daha sık temas hâlindeyiz. Balkanlardan gelen pek
  çok Türk genci de Türk üniversitelerinde okumaktadırlar. Bu ülkelerin
  çoğunda ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe öğretim yapılmakta, Türkçe
  gazete ve dergiler çıkarılmaktadır. Hemen hemen hepsinden Türk
  televizyonları izlenmektedir. İran'da da Azerbaycan Türkçesiyle (Arap
  harfleriyle) dergi ve kitaplar yayımlanmakta, belirli saatlere mahsus olarak
  radyo ve televizyon yayınları yapılmaktadır. İran'da artık Türkçe eğitim
  talepleri başlamıştır. Irak'ta, 36. paralelin kuzeyinde birkaç yıldan
  beridir Türkçe öğretim yapılmaya başlanmıştır; Türkçe gazete ve televizyon
  yayınları yapılmaktadır.


  Türk dili yarın nasıl olacaktır? Yukarıda sayılan gelişmeler elbette Türk
  dilinin yarınını büyük ölçüde belirleyecektir. 20 yıl sonra Türkiye
  Türkçesi, Türk dünyasındaki pek çok aydın tarafından bilinen ve Türkler
  arası plâtformlarda kullanılan bir iletişim dili olacaktır. Bu süre içinde
  Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş olması da muhtemeldir. Türk dünyasının
  bazı genç aydınları az da olsa makale, şiir, hikâye ve kitaplarını Türkiye
  Türkçesiyle yazmaya başlayacaklardır. Onların, bizim yazı dilimizle
  yazdıkları eserlerde kendi lehçelerine ait bazı kelimeler, hatta fonetik ve
  morfolojik özellikler bulunabilecektir. Böylece bizler de o lehçelerden
  küçük tatlar almaya başlayacağız. Şüphesiz Türkiye Türklerinden yetişmiş
  bazı şair ve yazarlar da eserlerine Türk lehçelerinden kelimeler ve bazı
  özellikler serpiştireceklerdir. Bu hem Türkiye Türkçesinin kendi
  kaynaklarından beslenerek zenginleşmesine, hem de yeni tatlarla
  çeşitlenmesine yol açacaktır. Böylece 4000 yıl önce Sümer kaynaklarında
  görülen agar (ağır), di- (demek), dingir (tenri-tanrı), dug- (dökmek), men
  (ben), zae (sen), zag (sağ), gişig (eşik-kapı) gibi kelimeler önümüzdeki bin
  yıllarda sonsuzluğa doğru yollarına devam edeceklerdir.


+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi