Tarihi Cami ve Medreseler / Tarihi Medreseler Resimleri (anlatımlı)

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Tarihi Resimler Bölümünden Tarihi Cami ve Medreseler / Tarihi Medreseler Resimleri (anlatımlı) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Tarihi Cami ve Medreseler / Tarihi Medreseler Resimleri (anlatımlı)

  Reklam  Tarihi Cami ve Medreseler / Tarihi Medreseler Resimleri (anlatımlı)

  Forum Alev
  DİYARBAKIR BULUNAN TARİHÎ MEDRESELER


  Medrese kelimesi, İslâm tarihinde orta ve yüksek dereceli öğretim kurumlarının genel adı olarak kullanılmıştır. Sözlükte "okumak, anlamak, bir met-ni öğrenmek ve ezberlemek için tekrar-lamak" anlamına gelen ders kö-künden bir mekân ismidir. Osmanlı döneminde medrese, sıbyan mektebin-den sonra orta, lise, yüksek okul ve üni-versite eğitimine tekabül eden, İslâmî kimliği sebebiyle sadece Müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliği taşır. Medrese denilince daha çok, Büyük Selçuklu hükümdarı Alpars-lan`ın (ö. 465/1072) veziri Nizâmülmülk (ö. 485/1092) tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat`ta açılan ve daha sonra yaygınlık kazanan Nizamiye Med-reseleri akla gelmektedir. Anadolu`da ilk medreseler Danişment ve Artuklu döneminde ortaya çıkmıştır. İlk medreselere en güzel örnekler, Mardin`de Hatuniye, Diyarbakır`da Artuklu eseri açık avlulu, eyvanlı Zincîriye ve Mesûdiye medreseleridir. Medreseler yapı itibariyle avlu, eyvan, kışlık, dershane, mescit, talebe odaları, yemekhane, havuz, çeşme, türbe, tuvalet gibi bölümlerden oluşmuştur. Medreselerin başta gelen özelliği hoca ve talebelerin barınacağı odalarının bulunmasıdır. Medreselerin devamı için vakıflar kurulmuş, böylece âlimlerin ve öğrencilerin geçim endişesi taşımaksızın ilimle uğraşması sağlanmıştır. Bazı medreselerde dinî ilimlerin yanı sıra tıp ve astronomi gibi ilimler de okutulmaktaydı. Medreselerde okutulan aklî ilimler Batı dünyasında büyük etki yapmış, Hıristiyan din adamları ile diğer bazı kimseler buralardan aldıkları bilgileri memleketlerine taşımışlardır. Bu sayede İbn Rüşd`ün (ö. 595/1198) düşünceleri Müslüman Doğu`dan çok Hıristiyan Batı`yı etkilemiş ve burada doğan Averroisme (İbn Rüşdcülük) cereyanı kilise tahakkümünün ve skolâstik anlayışın sarsılmasında önemli rol oynamıştır. Medreseler, 3 Mart 1340/1924 tarihli Tevhîd-i Tedrisat Ka-nunu ile Maarif Vekâleti`ne devredilmiş ve kanunun neşrinden on üç gün sonra da kapatılmıştır. Diyarbakır merkezde Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemine ait Nasuh Paşa, Hacı İsmail b. Ali, Latifiye, Bakır, Hüsreviyye, Şucaciye, Hâce Ahmed, Şeyh Rumî, Ali Paşa, Behram Paşa, Melek Ahmed Paşa, Rağibiye, Kadiriyye, Nebi Camii (Seyfeddin), İmadiye, Mesûdiye, Zinciriye, İpariye ve Ulu Cami medreselerinin bulunduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Eski bir bilim ve kültür merkezi olan Diyarba-kır`da medrese mimarisinin güzel ör-neklerine rastlamak mümkündür. Zincîriye Medresesi, Mesû-diye Medresesi, Ali Paşa Medre-sesi, Muslihüddîn-i Lârî Medresesi ayakta kalan en güzel örnek eserlerdendir. Diyarbakır genelinde ayakta kalabilen medreselerden tespit edilebilenler bu bölümde sunulmuştur.
  ABDULLAH PAsA MEDRESESi.jpg
  1. ABDULLAH PAŞA MEDRESESİ (ÇERMİK İLÇESİ)

  Ali Pasa Medresesi.jpg
  2. ALİ PAŞA MEDRESESİ (MERKEZ SUR İLÇESİ)

  hatuniye medresesi.jpg
  3. HATUNİYE MEDRESESİ (HANİ İLÇESİ)

  Hüsreviye Medresesi.jpg
  4. HÜSREVİYE MEDRESESİ (MERKEZ SUR İLÇESİ)

  Latifiye Medresesi.jpg
  5. LATİFİYE MEDRESESİ (MERKEZ SUR İLÇESİ)

  Mesûdiye Medresesi.jpg
  6. MESÛDİYE MEDRESESİ (MERKEZ SUR İLÇESİ)

  Muslihiddin.jpg
  7. MUSLİHÜDDÎN LÂRÎ MEDRESESİ (MERKEZ SUR İLÇESİ)

  ---
  8. ZİNCÎRİYE MEDRESESİ (MERKEZ SUR İLÇESİ) 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Tarihi Cami ve Medreseler / Tarihi Medreseler Resimleri (anlatımlı)

  Reklam  diyarbakır’da bulunan tarihi camiler
  1. Ali paşa camii (merkez sur ilçesi)
  2. Arap şeyh cami (merkez sur ilçesi)
  3. Behram paşa camii (merkez sur ilçesi)
  4. çağal (çağaloğlu) camii (merkez sur ilçesi)
  5. Fatih paşa (kurşunlu) camii (merkez sur ilçesi)
  6. Hacı büzrük (büzürk) camii/merkez sur ilçesi
  7. Hacı müştak (aziziye) cami (merkez sur ilçesi)
  8. Hançeri güzel camii (merkez sur ilçesi)
  9. Hanzade camii (merkez sur ilçesi)
  10. Hasırlı camii (merkez sur ilçesi)
  11. Hoca ahmed (ayni minare) camii (merkez sur ilçesi)
  12. Hüsrev paşa camii (merkez sur ilçesi)
  13. Hazreti ömer camii (merkez sur ilçesi)
  14. Hazreti süleyman camii (merkez sur ilçesi)
  15. Ibrahim bey camii (merkez sur ilçesi)
  16. Iskender paşa camii (merkez sur ilçesi)
  17. Kadı camii (merkez sur ilçesi)
  18. Kaşık budak mescidi (merkez sur ilçesi)
  19. Kavas-ı sağir camii (merkez sur ilçesi)
  20. Kozlu camii (merkez sur ilçesi)
  21. Kurt ismail paşa camii (merkez yenişehir ilçesi)+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
tarihi medreseler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi