Osmanlıda Toprak Yönetimi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Osmanlıda Toprak Yönetimi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: osmanlıda toprak yönetimi


  Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
  1. Mülk Arazi
  Osmanlı devletinde halkın elinde bulunan tamamen halka ait topraklardı. Bu tür topraklar ikiye ayrılırdı.
  a) Öşür Topraklar
  Fetih sırasında Müslüman*lara ait olan veya ele geçirildiğinde Müslümanlara verilmiş olan topraklardır. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman öldüklerinde toprakla*rı varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak sahip*lerinden toprak üretim vergisi olan öşür (onda bir oranında alınan vergi) alırdı.
  b) Haraci Topraklar
  Fetih sırasında Müslüman olmayan yerli halkın ellerinde "mülk" olarak bırakı*lan topraklardır. Bu şekildeki topraklarda öşrü top*raklar gibi sahipleri tarafından şahsi tasarrufa açık*tı. Miras bırakabilirdi. Yalnız bu topraklardan alınan vergi biraz farklıydı.

  Haraci topraklardan iki türlü vergi alınırdı:
  Harac-ı Mukaseme: Toprağın verimine göre alman üretim vergisidir.
  Harac-ı Muvazzaf: Arazinin yüzölçümüne göre alman vergidir.
  2. Vakıf Arazileri
  gelirleri cami, medrese, hastane, imarethane, han ve hamam gibi topluma hizmet veren kuruluşların masrafları için ayrılmış arazilerdir. Vakıf arazilerinin alınıp satılması kesinlikle yasak olup vergiden muaf tutulmuşlardır. Vakıf topraklar üzerinde çalışan halk, arazisi hangi vakfa ayrılmışsa öşür vergisini o vak*fın yöneticisine veriyordu.
  3. Miri (Emiri) Arazi
  Memleketteki toprakların büyük bir kısmı bu topraklardır. Bu topraklar devle*te ait topraklardır. Bunlar devletin olmakla beraber, ekip-biçmek ve boş bırakılmamak şartıyla yine eski sahipleri üzerinde bırakılıyordu. Kendilerine arazi verilenler, şartlara uyarak, o toprağı ekip biçerler ve öldükleri zaman bu yerler vergisini vermek sure*tiyle çocuklarına kalırdı. Ancak bu topraklar onu iş*leyenlerin özel mülkü olmadığı için alınıp-satılamaz, vakıf yapılamaz ve hibe edilemezdi.

  Miri arazi çok çeşitlere ayrılmış olup, bazı önemlileri kısaca şöyledir:
  Havass-ı Hümayun : Bu toprakların geliri devlet hazinesine giderdi. Bu toprakların bir kısmı doğrudan padişaha ait olup geliri ise Hazineye gi*derdi.
  Paşmaklık : Padişahların kızlarına, anneleri*ne ve ailelerine ayrılan topraklardır.
  Malikane : Devlet adamlarına hizmetleri se*bebiyle mülk olarak verilen topraklardır. Bu toprak*ların mülkiyeti şahıslara aitti. Ancak tasarruf yetkisi devletin olup, istediği kimseye verirdi.
  Yurtluk : Sınır boylarını bekleyen asker ailelerine verilirdi. Fetih sırasında bazı komutanların hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklar*dı. Yurtluk herhangi bir yerin gelirinin hayatta oldu*ğu sürece bir kimseye verilmesidir.
  Ocaklık : Bu hakka sahip olanlar, öldüklerin*de miras hakkı söz konusu olan topraklar idi. Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılmıştır.
  Mukataa : Gelirleri doğrudan hazineye ayrılan topraklardı.
  Dirlik Toprakları : Belli hizmet karşılığı devlet adamlarına ve görevlilere verilen topraklardır.
  Dirlik toprakları üç kısma ayrılmıştır:
  a) Has : Yıllık geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklerdir. Haslar padişahlara, vezirlere, divan üyelerine, şehzadele*re, beylerbeylerine, sancak beylerine verilirdi. Has sahipleri dirliklerinin gelirine göre silahlı ve her an savaşa hazır cebelu beslerdi.
  b) Zeamet : Yıllık yirmi bin ile yüz bin akçe geli*ri olan topraklardır. Orta dereceli devlet memurlarına, kadılara, hazine ve tımar defterdarına, alay beylerine,kethüdalara, kale komutanlarına ve divan katiplerine verilirdi. Zeamat sahipleri ilk yirmi bin akçe hariç sonraki her beş bin akçe için bir cebelu beslerdi.
  c) Tımar : Yıllık geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasında olan dirliklerdir. Bunlar geçimlerini sağla*mak ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üze*re bir kısım asker ve memurlara tahsis edilen top*raklardı. Tımar sahipleri gelirlerinin üç bin akçesini geçimleri için ayırırdı. Buna kılıç tımarı denirdi. Geri kalan her üç bin akçe için bir cebelü beslerlerdi.
  Tımar toprakları üç kısma ayrılmıştır:
  1. Mustahfaz tımarı : Camii imam ve Hatiplerine verilirdi.
  2. Eşkinci tımarı : Savaşta yararlılık gösteren*lere verilirdi.
  3. Hizmet Tımarı : Saray da çalışanlara verilirdi.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
osmanlıda toprak yönetimi kısa bilgi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi