Atatürkün Türk kadınına sağladığı sosyal haklar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürkün Türk kadınına sağladığı sosyal haklar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  Atatürk ün Türk kadınına sağladığı sosyal haklar

  Atatürk’ün düşünceleri tutarlı bir bütün oluşturur. Atatürk’ün kadının hakları ve toplumdaki yeri ile görüşleri bu bütünün önemli bir unsurudur. Atatürk hayatında başka hiçbir hizmet yapmamış olsaydı sadece kadınları akla ve vicdana aykırı bir durumdan kurtarma yolundaki düşünceleri ve başarılarıyla Türk tarihinde olduğu gibi insanlık tarihinde de şerefli bir yerin sahibi olurdu.

  Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümü üzerine yayınladığı bildiride Hindistan Kadınlar Birliği O’nu “kadın haklarının tarihi boyunca gelmiş en büyük savunucularından biri” ilân etmişti1. Bu değerlendirmenin ne kadar yerinde olduğunu anlamak için tarihe kısaca göz atmak ve Türkiye dışındaki islâm ülkelerinde hüküm süren durumla Türkiye’deki şartları karşılaştırmak yeterlidir.
  KADIN SORUNUNUN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
  Kadını hor görüp aşağılayan görüşlerin kökleri tarihin derinliklerindedir. Birçok din yorumcuları kadını pek haksız şekilde “acıların kaynağı” “günahın sembolü” “şeytanın aracı” gibi göstermeye çalışmışlardır. Budizmle ve Hıristiyanlıkla ilgili eski kaynaklarda bugün bu dinlere bağlananların da ciddiye almadıkları böyle yersiz suçlamaların sayısız örneğine rastlanır2.
  İslâmiyetten önce Arap toplumu istenmeyen bir kız çocuğunun diri diri gömülebildiği erkeğin dilediği sayıda evlenebildiği kadının bir eşya parçası gibi alınıp satılabildiği bir toplumdu. Böyle bir toplumda İslâmiyet daha önceki duruma göre kadınlar lehine çok büyük bir değişiklik getirmiş sayılabilir3. İslâmiyet Arap toplumunda âdeta bir eşya statüsünde olan kadını bu durumdan kurtarıp belli hakları olan bir insan statüsüne kavuşturmuştur denebilir.
  Ancak nasıl ki bugün insan aklının ve vicdanının asla kabul edemeyeceği bir durum olan kölelik yüzyıllar boyunca yalnız Arap toplumunda değil eski Yunan ve Roma toplumlarının en demokratik çağlarında bile pek tabiî bir olay gibi görülmüşse ve büyük dinlerin hepsi bu kökleşmiş sosyal kurumu ortadan kaldırmayı başaramayarak sadece kölelik statüsünü düzenlemek ve kölenin durumunu bir ölçüde iyileştirici hükümler getirmekle yetinmişlerse; kadın erkek eşitsizliği de Arap toplumunda öylesine kökleşmiş idi ki bunu bir çırpıda ortadan kaldırmak kabil olmadı. Kaldı ki Müslümanlığın yayılması sırasında bazan İslâmiyetin özüyle hiçbir ilgisi olmayan birtakım eski âdetler kötü ve yanlış uygulamalar eksik ve çarpık yorumlar etkili olmaya başladı. Böylece zamanla kadın hakları konusunda İslâm’ın asıl ruhuna ve amacına uygun bir yönde olumlu gelişmeler görülecek yerde tam aksine kadını ikinci sınıf insan durumuna düşüren bir takım anlayış ve uygulamalar İslâm dünyasına gitgide egemen oldu. Din kuralları dar ve ters yönde yorumlandı. Kadınlar aleyhine yorumlar getirildi. Hukukî çözümler bir noktada donduruldu. Çağların değişmesine ve dünyadaki ilerlemelere ayak uydurulamadı. Kadının yeterince eğitilmemesi peçe ve kafes ardına hapsedilmesi sosyal hayatın dışına atılması giderek toplumda geriletici etkiler yapmağa başladı.
  İslâmiyetten önceki eski Türk toplumlarında kadın erkekten farklı ama ona eşit bir varlık olarak saygı görürdü. Aile tek evliliğe dayanırdı. Doğan çocuğun kız olması matem sebebi sayılmazdı. İstenmeyen kız çocuklarının öldürülmesi âdeti hiçbir Türk toplumunda görülmemişti. Çocuklar üzerinde baba kadar ananın da hakları olduğu kabul edilirdi. Mülkiyet bakımından da kadın eşit haklara sahipti. “Hakan”ın emirlerinde eşinin “Hatundun adına da yer verilirdi. Türk toplumu kadınlar için kapalı bir toplum değildi. 4
  Türk dünyasında sayısız hayır ve bilim kurumunun “Hatun”lar tarafından veya onlar adına kurulmuş olması Anadolu’daki birçok Türk aşiretinde kaç-göçe ve çok evliliğe rastlanmaması gösteriyor ki Türklerin eski gelenekleri İslâmiyeti kabul etmelerinden sonra da canlılığını bir ölçüde sürdürmüştür. 5
  İstanbul alındıktan sonra özellikle saray hayatı ile ilgili olarak Bizans’ın bazı olumsuz etkileri görüldü. Arabistan ve Mısır’ın fethinden sonra ise Arap toplumunun kural ve geleneklerinin Osmanlı toplumu üzerindeki etkisi arttı. Buna bazı din kurallarının hiçbir ilerlemeye imkân vermeyecek şekilde dar yanlış ve donmuş yorumlara bağlanışı da eklenince uygar dünyada görülen gelişmelerin tam aksine kadının statüsü geriledikçe geriledi.
  O kadar ki XIX. yüzyılda bile İstanbul’da beyaz kadınların köle olarak eşya gibi alınıp satıldığı çalışmaları resmî şekilde düzenlenmiş pazarlar vardı. Bu pazarlar ancak 1848’de köleliği yasaklayan milletlerarası anlaşmaların kabulü üzerine kapatıldı. XIX. yüzyılda İstanbul’da yalnız padişah sarayı değil devlet ricalinin şeyhülislâmların kadıaskerlerin konakları satın alınmış veya eşya gibi hediye edilmiş düzineler hatta yüzlerce kadınla dolu idi.6

  Köle olmayan “hür” kadınların durumu da hiç parlak sayılmazdı. Çünkü onlar da ikinci sınıf insan muamelesi görüyordu.
  Erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi (poligami) ve dilediği zaman tek taraflı iradesi ile eşini boşayabilmesi; kadının kendi isteği dışında temsil yoluyla evlendirilebilmesi; kız çocuğunun erkek çocuğa göre mirasta yarım hisse sahibi oluşu; mahkemede kadın şahidin ifadesinin erkek şahidin verdiği ifadeye göre yarı değerde sayılması; kız çocuklara ancak 7-8 yaşlarına kadar dua öğrenmek için okula gitme izni verilmesi ve daha ileri yaşlarda eğitim hakkından yoksun bırakılmaları; ancak bir avuç ayrıcalıklı kadının özel öğretmenlerle eğitim görebilmeleri; mesleklerin genellikle kadınlara kapalı oluşu ve benzeri eşitsizliklerin bir kısmı XX. yüzyıla kadar sürüp geldi.
  KADIN SORUNUNDA TANZİMAT SONRASI AYDINLARININ TEPKİLERİ CILIZ DÜZELTME TEDBİRLERİ
  Gitgide güçlenen Avrupa karşısında İslâm dünyası geriliyor birçok İslâm ülkesi batı sömürgeciliğinin pençesine düşüyordu. Osmanlı aydınları bu geri kalışın sebepleri üzerinde düşünmeye başlamışlardı. Buldukları sebeplerden biri de nüfusun yarısını oluşturan ve çocuğun yetişmesinde çok etkili olan kadının eğitimden ve özgürlükten yoksun oluşu idi.
  Tanınmış yazarlar şairler romancılar kadının ezilmesine horlanıp aşağılanmasına karşı mücadele açtılar. 7
  Şinasi “Şair Evlenmesi”nde görücü usulü ile evlenmenin zararlarına dikkati çekti.
  Namık Kemal “İbret” ve “Tasvir-i Efkâr” gazetelerinde kadın haklarını savunan ateşli makaleler yazdı. Roman ve piyeslerinde kadının dramını ortaya koydu. Ahmet Mithat çok kadınla evlenmeyi eleştirdi ve bu yüzden saldırılara uğradı.
  Tevfik Fikret “Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer” diyerek sesini yükseltti. Abdülhak Hami t “Bir milletin kadınları o milletin ilerleme derecesinin ölçüsüdür” diye yazdı. Hüseyin Rahmi (Gürpınar) eserlerinde kadın-erkek eşitsizliğini işledi.
  Halide Edip daha 1909 da İkinci Meşrutiyetin getirdiği özgürlük ortamından yararlanarak “Kadınların Yükselmesi (Taali-i Nisvan) Derneği”ni kurmuştu8. Yabancı okullarda eğitim görme imkânı bulmuş çok az sayıdaki Türk kadınlarından biri olan Halide Edip Tanin gazetesinde bütün Türk kızlarının eğitime kavuşturulması için güçlü ve etkileyici makaleler yazdı. Romanlarında kadın-erkek eşitsizliğinin zararlı sonuçlarını horlanan kadının acılarını ustalıkla işledi 9.
  Ziya Gökalp kadın hakları konusuna hem bilim adamı hem sanatçı gözüyle eğildi. “Türk Medeniyeti Tarihi” adlı eserinde eski Türklerde kadının durumunu aydınlığa kavuşturdu. “Türkçülüğün Esasları”nda. geleceğin Türk kadını ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Somut öneriler getiren bir düşünür olarak kadın davasına büyük hizmetler yaptı. Şiir şeklinde yayınladığı öğretici yazılarında kadının değerini ve bu konuda tutulması gerekli yolu anlattı.
  “Bu mahlûklar nasıl hakir olur şer’in* gözünde?
  Bir yanlışlık var mutlaka müfessirin* sözünde”10

  beytiyle din kurallarının dar ve yanlış yorumlanmasına karşı çıktı.
  Yeni Hayat dergisinde yayınlanan “Kadın” adlı şiirinde:
  “Millet yalnız yapılamaz bunu ancak birlikte
  Kadın erkek iki vicdan birleşerek yapacak”

  diyerek kadının millî toplum içindeki rolünü belirtti.
  “Bir kız irste yarım erkek izdivaçta dörtte bir
  Bulundukça ne aile ne memleket yükselir”

  dizeleriyle mirasta kız çocuklarının yarım hisse almasına erkeğin dört kadınla evlenebilmesine karşı çıkan Ziya Gökalp :
  “Kadın yükselmezse alçalır vatan”
  dizesinde aynı düşünceyi tekrarladı. Başka şiirlerinde de “nikâhta boşanmada mirasta” kadınlar için eşitlik istedi.
  “Bunlar da olmasa kadın insandır
  Kadının en büyük hakkı irfandır”

  diyerek kızların eğitim hakkını savundu11.
  İstanbul’un işgalinden sonra İngilizler tarafından tutuklanıp Malta^ya sürgüne gönderilen Ziya Gökalp oradan kızına yazdığı mektuplarda da şunları söylüyordu:
  “Yeni Hayat ne zaman başlayacak? Ne zaman ki kadınlar da erkekler kadar tahsil görerek cemiyetin idaresindeki rollerini icraya başlarsa...”
  “Aile millî cemiyetin temelidir. Aileyi kadın yapar. O halde millet de kadının bir eseri demektir... Bizde kadınlar iyi tahsil görmedikleri için aile yükselemiyor. Aile yükselmeyince millet de geri kalıyor. O halde ilerlemenin baş şartı kadın terbiyesidir. Kızların iyi yetiştirilmesidir 12”.
  1912’de “içtihat” dergisinde yayınlanan “Pek Uyanık Bir Uyku” başlıklı bir makale çağdaşlaşma yanlısı bazı yazarların ne kadar ileri istekler öne sürdüklerini gösterir. Bir yazarın rüyası olarak yayınlanan bu son derece ilginç istekler arasında kadınlarla ilgili önemli maddeler de vardı:

  a) Padişahın tek eşi olacak emrinde cariye bulundurmayacaktı.
  b) Kızlar için okullar bu arada bir tıp okulu açılacaktı.
  c) Kaç-göç kalkacak görücülük yoluyla evlenme sona erecek herkes eşini görerek seçebilecekti.
  d) Kadınlar israftan kaçınmak şartıyla diledikleri şekilde giyinebilecekler softalar veya sokak külhanbeyleri kadınların giyimlerine karışamayacaktı. Şeyhülislâmlık makamı kadın çarşaflarının uzunluğu veya peçelerin kalınlığı gibi konularda bildiriler yayınlamaktan vaz geçecekti.
  e) Kadınlar “vatanın en büyük velinimeti” sayılarak kendilerine erkekler tarafından saygı gösterilecekti.
  f) Avrupa Medenî Kanunu kabul edilecek birden fazla kadınla evlenme ve bir sözle karısını boşama usulleri kalkacaktı13”.
  Bütün bu düşünce akımlarının etkisiyle Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde kızların eğitimi konusunda sınırlı bazı adımlar atıldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1917’de aile hukukuyla ilgili bir “Kanun Gücünde Kararname” çıkarıldı. Bu Kararname birden fazla kadınla evlenmeyi kaldırmak cesaretini göstermiyor ancak kocanın ikinci bir kadınla evlenmesi halinde ilk eşine boşanma hakkı tanıyordu. Ayrıca kadına evlenme sırasında mukavele ile “tek evliliği” şart koşma hakkım veriyordu.
  Belki birkaç aydın kadının yararlanabildiği bu sınırlı değişiklik bile bağnaz çevrelerin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Hıristiyan ve Museviler de kararnamede kendileri için özel hükümler bulunmasına rağmen öteden beri kendi din adamları vasıtasıyla devletin tamamiyle dışında yürüttükleri aile hukuku alanında devletin düzenlemeler yapmasından hiç hoşnut olmadılar. Aile hukukunu lâikleştirme yolunda son derece sınırlı bir adım olan “Aile Hukuku Kararnamesi” 1918’de Türkiye işgale uğrayınca azınlıklara mensup din adamlarının isteği üzerine işgal kuvvetleri tarafından yürürlükten kaldırıldı
  ATATÜRK’ÜN KADIN HAKLARI KONUSUNDAKİ FİKİRLERİ VE BU ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
  Atatürk Meşrutiyet döneminin bütün düşünce akımlarım ilgiyle izlemişti. Ülkesinin sorunlarını yakından incelemiş bunlar üzerinde çok düşünmüştü. Türk kadınını “ikinci sınıf” insan durumundan kurtarmanın zorunlu olduğu sonucuna ulaşmıştı.
  Yüzyıllardır yarım tedbirlerle bir yere varılamamıştı. Yarım tedbirlerle ne hukuk ne de eğitim çağdaşlaşabilir ne Türk kadını ne de ülke kurtarılabilirdi.
  Tek bir çıkış yolu vardı. Devlet yapısını eğitimi hukuku kadının statüsünü lâikleştirmek kimsenin dinî inancına ve vicdan hürriyetine karışmadan din ile devleti din ile hukuku ayırmak; aklın ve çağın gerektirdiği yola girmek.
  Atatürk’ün kadın hakları konusunda getirdiği büyük ve köklü değişiklikler ancak akılcılığın ve lâikliğin benimsenmesiyle başarılabilirdi.

  Atatürk’ün daha 1916’da Doğu Cephesinde komutan olduğu sırada karargâhındaki arkadaşlarıyla sohbet ederken kadınlara sosyal haklar tanınması; annelerin iyi yetiştirilmesinin topluma sağlayacağı yararlar; çalışma hayatında kadınlara da yer verilmesi gibi konulan ele aldığını yayınlanan “Hâtıra Defteri’nden anlıyoruz.
  1918 de tedavi amacıyla bulunduğu Karlsbad’da tuttuğu notlar da gösteriyor ki bir gün gerekli yetki ve kudrete sahip olursa sosyal hayatta istenen inkılâbı “bir anda gerçekleştirmeyi” daha o tarihte düşünmüştür.
  1923 yılının Ocak ayında Cumhuriyetin ilânından dokuz ay önce Atatürk İzmir’de halkla konuşurken kadın konusundaki düşüncelerini cesaretle açıklamıştır:
  “... Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.. . Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur... Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atâlette olursa o toplum felce uğramış demektir.
  Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir.
  Kadının en büyük görevi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi tam olarak anlaşılır. Milletimiz güçlü bir millet olmağa azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kari ularımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır”.
  Atatürk Türk kadınının cevherini yüksek değerini yakından görüp tanımıştı. Şehirlerde saraylardan yayılan kötü âdetlerin etkisi altında kafes ardında yaşayan kadınlar vardı. Ancak bir de yurdun her köşesinde kocasıyla omuz omuza üretim çabalarına katılan köy kadınları vardı. Atatürk onlardan saygıyla söz eder:
  “... Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan merkeplerine binerek öteberi satmak için kasabadaki pazar yerine giden oralarda bizzat yumurta ve tavuğunu buğdayını satan ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan köyüne dönen ve çalışmalarının hepsinde kocalarına kardeşlerine yardımcı olan kadınlar... Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi iş anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım”.
  Atatürk’ün Türk kadınına beslediği saygı Bağımsızlık Savaşı’ndaki tecrübeleriyle iyice perçinleşmiştir. 1923 yılında Konya’da konuşurken bu saygısını büyük bir içtenlikle dile getirir:
  “... Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım... milletimi kurtuluşa ve zafere ***ürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ diyemez. ... Belki erkeklerimiz memleketi istilâ edenlere karşı süngüleriyle düşmanın süngülerine göğüslerini germekle düşman karşısında hazır bulundular. Fakat erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir... Çift süren tarlayı eken ormandan odunu keresteyi getiren mahsulleri pazara ***ürerek paraya çeviren aile ocaklarının dumanını tüttüren bütün bunlarla beraber sırtıyla kağnısıyla kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip kış demeyip sıcak demeyip cephenin harp malzemesini taşıyan hep onlar hep o yüce o fedakâr o ilâhî Anadolu kadınları olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim”.

 3. 3
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Türk kadınlarının kendilerine tanınan hakları bir mücadele vermeden kolayca elde ettiklerini söyleyenlere en iyi cevap Atatürk’ün bu sözleridir.
  Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile ilgili görüşmeler sırasında da aynı gerçek BMM kürsüsünden belirtilmiştir:
  “Türk kadınına bu hakkın bir lütuf olarak verildiği kanaatinde değiliz. Kimse bu kanaatte olamaz. Bir memlekette ki yurdun her tarafı istilâya uğradığı zaman kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek çıkarmaya çalışırlar elbette bu varlıkların yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır”.
  Yine aynı konuşmada haklı olarak şöyle deniyordu: “Tarih Türk inkılâbını anlatırken bunun bir kurtuluş olduğunu en başta söyleyecektir. Bu kurtuluşun çeşitli aşamaları içinde de özellikle kadınların kurtulmasını anacaktır21’“.
  Türk kadını kendisine tanınan bütün haklara lâyık olduğunu hem söz konusu haklar tanınmadan önceki asalet ve kahramanlığı ile hem de bu haklar tanındıktan sonra kısa zamanda çeşitli mesleklerde gösterdiği başarılarla kanıtlamıştır.
  Atatürk Türk kadınlarının şartlar elverişli olursa hiçbir alanda erkeklerden geri kalmayacağından emindi22. Türk kadınlarının Avrupalı kadınlardan da geri kalmayacakları yolundaki inancını Atatürk şu sözlerle belirtmiştir:
  “Kadınlarımız için asıl mücadele alanı asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta basandan çok ışıkla bilgi ve kültürle gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım”23.

  İyi anne olmanın kadınların en önemli görevi olduğunu hatırlatırken de bunun ancak bilgi ve kültürle başarılabileceğini vurgular:
  “Zaman ilerledikçe ilim geliştikçe medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe hayatın asrın bugünkü gereklerine göre evlât yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlâtlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli özellikleri taşıyan evlât yetiştirmek... pek çok yüksek özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız hattâ erkeklerden daha çok aydın daha çok feyizli daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.”24
  Atatürk’ün gözünde Türk kadınlarının içinde bulundukları haksız statüden kurtulmaları elbette onları kişi olarak en doğal ve vazgeçilmez insan haklarından yararlandırmak açısından zorunlu idi. insanî ve ahlâkî zorunluluğun yanında ayrıca Türk toplumunun gelişip yükselmesi açısından da buna gerek vardı. Bu inancını Atatürk eşine az rastlanır bir açıklıkla ve güçlü bir üslûpla belirtmiştir:
  “Son yıllardan önce de milletimiz yenileşme yolları üzerinde yürümeğe sosyal değişmeye teşebbüs etmemiş değildir. Fakat gerçek yararlar görülmedi. Bunun sebebini araştırdınız mı? Bence sebep işe esasından temelinden başlanmamış olmasıdır. .. . Bir toplum bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Kabil midir ki bir kütlenin bir parçasını ilerletelim diğerini öylesine bırakalım da kütlenin hepsi yükselme şerefine erişebilsin? Mümkün müdür ki bir topluluğun yansı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?”.25
  Atatürk’ün ülkeyi dolaşarak kamuoyunu kadın hakları konusunda yapacağı büyük değişikliğe hazırlamasından sonra 4 Nisan 1926’da Medenî Kanun kabul edildi ve 6 ay sonra yürürlüğe girdi.
  Medenî Kanuncun kadın haklarıyla ilgili olarak getirdiği değişikliklerin bazıları şunlardır:
  — Birden fazla kadınla evlenme kaldırıldı.
  — Evlenme akdinin iki ergin şahit huzurunda resmî nikâh memuru önünde yapılması esası kabul edildi. Resmî olmayan nikâh hukukî açıdan geçerli değildi. Resmî evlenmeden sonra ayrıca dinî nikâh kıyılması serbestti.
  — Evlenmede kadın ve erkek için yaş sınırı getirilerek çok küçük yaşta evlenmeler kaldırıldı.
  — Velilerin kızları adına evlenme akdi yapabilmeleri onları “cebr” hakkına dayanarak zorla evlendirebilmeleri usulü kalktı. Temsilci yoluyla evlenme yasaklandı. (Evlenme yaşma gelmiş olmakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olanların evlenebilmeleri için ana-babanın izninin aranması usulünün zorla evlendirme ile ilgisi yoktur. Ana-babanın iradesi evlenen gencin iradesinin yerine geçmez. Bu iradeye eklenir. Amaç gençlerin korunmasıdır).
  — Şer’î hukukta boşanma yetkisi bir taraflı olarak kocaya tanınmıştı. Bu bir çeşit “kovma” hakkı idi. Koca boşanma kararını eşine bir vekil aracılığı ile de bildirebilirdi. Kocanın dayanacağı boşanma sebepleri belirlenmiş sınırlanmış değildi. Medenî Kanun bu haksızlığa da son vererek boşanma konusunda erkeğe tanınan hakları kadına da tanıdı. Gerekli şartlar varsa kadın da erkek gibi boşanma davası açabilecekti. Boşanmada keyfîlik kaldırıldı ve boşanmanın kanunda gösterilen sebeplerden birine dayalı olması zorunluğu kabul edildi. Kanunda gösterilen sebeplerden birinin gerçekleşmiş olması halinde bile eşlerden birinin hatta ikisinin iradesi boşanma için yeterli değildi; boşanmaya hâkim karar vere bilecekti.

  — Boşanma halinde kadının ve çocuğun haklarını güvence altına alacak hükümler getirildi.
  — Evli kadının ekonomik haklarını daha iyi koruyan esaslar kabul edildi.
  — Miras hukukunda cinsiyet ayrımı kaldırılarak kadın ve erkeğin eşitliği sağlandı. 26
  Medenî Kanun’u Türk kadınına siyasî hakların verilmesi izledi. 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde 5 Aralık 1934’te milletvekili seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. O yıllarda henüz Avrupa Amerika ve Asya kıt’alarındaki birçok ülkede kadınlar bu hakları elde edememişlerdi.
  İslâm ülkelerinde kadınlara siyasî hakların tanınmadığı hatta İsviçre dahil birçok Avrupa ülkesinde bile kadınların oy kullanamadığı bir dönemde Türk milletinin böyle bir adımı atabilmiş olmasının önemi elbette büyüktü. Konuya karşılaştırmalı hukuk açısından bakılınca kadın-erkek eşitliğini bir milletlerarası hukuk kuralı haline getiren İnsan Hakları Evrensel Bildirisi İnsan Hakları Sözleşmeleri henüz ortada yok iken bundan yarım yüzyıl önce Atatürk’ün Türk kadınına ülkesinin yönetimine katılma hakkını tanımasının değeri daha iyi anlaşılır.
  Kadınların eğitim ve meslekî çalışma haklarından oldukça geniş şekilde yararlanabildikleri bir Arap ülkesi olan Kuveyt’te 1985 yılının yaz aylarında yasaların şeriata uygunluğunu incelemekle görevli komisyon Kuveyt’li kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının doğru ve mümkün olmadığını hükme bağlamıştır. Üstelik kadınların bu haktan yoksun bırakılmalarının Peygamber emri olduğunu iddia edebilmiştir.
  Bununla birlikte asıl güç olan ve büyük cesaret isteyen adım siyasî hakların tanınması değil Medenî Kanun’un kabulü idi. Çünkü kadının özel hukuktaki statüsünü yeniden düzenlemek; evlenme boşanma miras hukukunu değiştirmek ancak hukuku dinî temeller yerine lâik bir temele oturtmakla kabildi.27
  Yeni bir Ticaret Kanunu Ceza Kanunu veya Seçim Kanunu yapmak Aile Hukuku’nu değiştirmek kadar zor değildi. Nitekim Osmanlı Devleti’nin son döneminde Ticaret Hukuku’yla Ceza Hukuku’yla ilgili kanunlar çıkarılmıştı. Fakat Aile Hukuku’nu değiştirebilmek için Atatürk’ün gücü kararlılığı uzak görüşlülüğü gerekliydi. Bugün Batı uygarlığı ile en yakın ilişkiler içinde bulunan İslâm ülkelerinde bile Medenî Hukuku akılcı ve çağdaş hale getirmek; evlilikte boşanmada mirasta kadın-erkek eşitliğini sağlamak mümkün olmamıştır. Bu ülkelerin hepsinde 1917 tarihli Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi’ni andıran tereddütlü ve yarım adımlar atılmağa çalışılmakta; din otoriteleri ile devleti çağdaşlaştırmak isteyen siyasî otorite arasındaki çatışma çeşitli dalgalanmalarla sürüp gitmektedir. Bu sorunu çözebilen birden fazla kadınla evlenmeyi kesin şekilde yasaklayıcı bir kanunu yürürlüğe koyabilen kız çocukla erkek çocuğu eşit hale getirebilen boşanmada taraflara eşitlik sağlayabilen tek İslâm ülkesi Türkiye’dir. Çünkü lâiklik ilkesini kabul ederek hukuku lâik temeller üstüne oturtabilmiş tek İslâm ülkesi Türkiye’dir28.
  Türk kadını Türk gençleri bunun derin anlamını iyice kavramalı ve Atatürk’ün eserine bilinçle sahip çıkmalıdır.
  Kanunlarda yapılan değişikliklerin uygulamadaki sonuçları yeterli midir? 29.
  Kız çocukların eğitimi konusunda aşılan mesafe büyük olmakla beraber henüz eski alışkanlıklar tam olarak kırılamamıştır. “Eğitim Birliği” (Tevhid-i Tedrisat) kanununa aykırı kuruluşların çoğalması son derecede önemli bir sorundur. Kızların çok büyük çoğunluğunun ortaokul ve liselere bile devam edemedikleri Hukuk Fakültesinde sadece üç genç kızın okuyabildiği günler artık çok gerilerde kalmış öğretim kurumlarının kapıları kız öğrencilere açılmıştır. Ancak devam eden sorunları görmezlikten gelemeyiz.
  Kadınların sadece ebelik hemşirelik bir ölçüde öğretmenlik yapabildikleri öteki mesleklerin genellikle erkeklerin tekelinde bulunduğu günler de tarihe gömülmüştür. Bugün Türk “irfan ordusu”-nun büyük bir bölümü kadın öğretmenlerden oluşmuştur. Üniversitelerimizde hemen hemen her bilim dalında kadın öğretim üyelerimiz araştırmacılarımız vardır. Sanatçı yüksek mahkemelerde üye veya daire başkam hâkim savcı avukat hekim eczacı mühendis hariciyeci iktisatçı genel müdür işletmeci bankacı fizikçi kimyacı matematikçi vb. olarak akla gelebilecek mesleklerin hemen hepsinde kadınlarımız başarıyla hizmet görmektedirler.
  Ancak özellikle kırsal kesimde ve yurdumuzun uzak köşelerinde kız çocuklarının bir kısmı okula gönderilmektedir. Kadın nüfusta okur-yazar olmayanların oranı hâlâ yüksektir. Kanun gereğince zorunlu olan ilköğretimden sonra yetenekli kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin sayısı az değildir. Bütün bu alanlarda yüzyılların alışkanlıklarını kırmak için daha geniş çabalara ihtiyaç vardır.
  Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına tanıdığı siyasî hakların kadınlarımız tarafından yeterince kullanılıp kullanılmadığı da ülkemizde sık sık tartışılan bir konudur.
  Türkiye seçimlere katılma oranının birçok köklü demokrasilere göre yüksek olduğu bir ülkedir. Bu oranların yüksekliği kadınlarımızın oylamaya katılarak yurttaşlık ve seçmenlik görevlerini yerine getirdiklerini gösteriyor. Seçilme hakkından yararlanabilme konusunda durum biraz farklıdır. Parlâmento’ya 1934’te 18 kadın milletvekili girmişti. Çok partili döneme geçilince bu sayı azaldı. 1983 seçiminde yeniden bir artış görüldü. Türkiye’de milletvekilliği görevini en iyi şekilde yapabilecek pek çok kadın bulunduğu şüphe ***ürmez. Ancak adaylığın gerektirdiği parti içi ve partiler arası mücadeleler bazı aydınlarımıza çekici gelmediği gibi kadınlarımıza da çekici gelmemektedir öte yandan partilerin kadınlardan çok daha fazla sayıda erkek aday göstermeleri aslında Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Elli yıllık zaman diliminde Türkiye’de parlâmentoya giren kadın üye sayısı ile başlıca demokratik ülkelerdeki sayılar karşılaştırılınca arada çok büyük farklar bulunmadığı görülür. 30 Zaman ve genel eğitim düzeyindeki ilerlemeler kadınların siyasî hayata daha aktif şekilde katılmalarım sağlayacaktır.
  Uygulama ile ilgili en önemli ve düşündürücü sorunlar Aile Hukuku alanındadır. Ülkemizde hâlâ resmî nikâh dışında sadece imam nikâhı ile yapılan birleşmeler vardır. Bu gibi yasa dışı “evlenmeler” hem kadınların hem çocukların kanunî hakları bakımından son derece büyük sakıncalar doğurmaktadır. Resmî nikâh belgesi gösterilmeden yapılan yasa dışı dinî nikâhların az sayıda da olsa “birden çok kadınla evlenme” olayına imkân hazırladığı da meydandadır. (1945 nüfus sayımı sonuçlarında evli kadın sayısı evli erkek sayısından 97 bin fazla görünüyor. Daha sonraki sayımlarda da iki sayı arasında fark görülmüştür. Ancak ailesini yurt içinde bırakarak yurt dışında çalışan çok sayıda erkek yurttaş bulunduğu için özellikle 1960’tan sonraki nüfus sayımlarında evli erkek ve evli kadın sayılarının eşit olmaması “çok kadınla evlilik” olayının bilimsel ölçütü olarak kullanılamaz).31
  Medenî Kanuncun getirdiği aile yapısının bugün artık Türk yurttaşlarının büyük çoğunluğunca benimsendiği ve bundan geri dönülemeyeceği açık bir gerçektir. Bununla birlikte bu Kanuncun hükümlerine uymayan uygulamaların sona erdiği söylenemez.
  Bu sorunun çözümü için de çare bir yönü ile eğitim’dir; bir yönü ile de lâik devlet ilkesine sımsıkı bağlı kalarak bu ilkeden asla ödün (tâviz) verilmemesidir. Dinî nikâh kıyanların yasalara saygılı olarak resmî nikâhın yapıldığına ve sicile kaydolunduğuna dair belge istemeleri çok sayıda kadınla yasa dışı “evlilik”leri önler; kadınları ve çocukları bin türlü dertten korur.
  Atatürk’ün kadın hakları ve kadının statüsü konusunda bundan 60 yıl önce ileri sürdüğü görüşlerin ve uygulamaya koyduğu ilkelerin uzun yıllar sonra insan Hakları Bildiri ve Sözleşmelerinde ve uygar ülkelerin Anayasalarında yer aldığını görüyoruz.
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da “herkesin dil ırk renk cinsiyet siyasî düşünce felsefî inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğunu hükme bağlamıştır (Madde 10). Anayasa ayrıca “Aile Türk toplumunun temelidir” ilkesini benimsemiştir. Devlete özellikle ananın ve çocukların korunması görevini vermiştir (Madde 41). Böylece Atatürk’ün bu konudaki başlıca düşünceleri Anayasa emri haline gelmiştir.
  1985’te Nairobi’de “kadın için eşitlik” konusunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtının düzenlediği bir dünya konferansı toplandı. Ortaya çıkan gerçek şudur ki dünyada pek çok milletin kadınları Atatürk’ün Türk kadınına sağladığı haklara kavuşmak için daha uzun yıllar mücadele etmeğe mecbur olacaklardır.


+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi