Türk Bayrağı ile ilgili Kanun Nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Türk Bayrağı ile ilgili Kanun Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Türk Bayrağı Kanun Nedir?

  Bu kanunda bayrağın şekli,ebatları,kullanımı ve yasakları hakkında bilgi içermektedir.

  Kanun Numarası : 2893
  Kabul Tarihi : 22/9/1983
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 599


  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile
  ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
  Bayrağın Şekli ve Yapımı

  BAYRAK ŞEKLİ YAPIMI

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlar-
  da olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve
  fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.
  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

  BAYRAK ÇEKİLMESİ VE İNDİRİLMESİ

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine
  ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt
  içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken
  biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
  (Değişik:14/7/1999-4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı
  sürekli çekili kalır.
  (Değişik: 14/7/1999-4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeye-
  ceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya ası-
  lacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekile-
  ceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret
  gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indi-
  rilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  BAYRAĞIN YARIYA ÇEKİLEN DURUMLAR

  Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM`da yarıya çekilir. Yas
  alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakan-
  lıkça ilan edilir.


  BAYRAĞIN SELAMLANMASI DURUMU

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak,
  cephe alınarak selamlanır.


  BAYRAĞIN ÖRTÜLEBİLECEĞİ YERLER
  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tü-
  zükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabut-
  larına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde
  masalara örtülebilir.
  Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma
  şekil ve yeri tüzükte gösterilir.


  YASAKLAR

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk
  veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.
  Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere,
  örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerle-
  re ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde gi-
  yilemez.
  Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu
  kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve
  benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanı-
  lamaz.
  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret
  edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atıla-
  maz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli
  soruşturma yapılır.

  CEZALAR

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, sat-
  mak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin
  yetkili amirlerince toplatılır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir ce-
  zayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca ceza-
  landırılır.

  TÜZÜK

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen
  hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı ta-
  rihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir
  Yürürlükten kaldırılan kanun:

  YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN KANUN

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlük-
  ten kaldırılmıştır.

  YÜRÜLÜK

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  5994-1

  Not: Ayrıca bunun yanı sıra direkte yırtık,sökük,delik,kirlenmiş ve ebata uygun olmayan Türk bayrağı 'da kullanmak kanunlar gereği yasaktır.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi