Günümüzde mehir miktarı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Günümüzde mehir miktarı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Günümüzde mehir miktarı


  Soru: günümüzde mehir miktarı ne kadardır açıklar mısınız ? 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: günümüzde mehir miktarı


  günümüzde mehir miktarı


  Evlenme sırasında kadına bu isimle ödenen meblağ; evlilikte kadının nikâh akdi veya cinsel temasla hak kazandığı mal veya meblağ anlamında bir fıkıh terimi Kitap, Sünnet ve fıkıh literatüründe mehir kelimesi yerine, eş anlamda; "sadûk", "saduka","nıhle", "farîza", "ecr", "hıbâ", "ukr", "alâik", "tavl" ve "nikâh" kelimeleri de kullanılır
  İslâm Hristiyanlıkta olduğu gibi kadının erkeğe verilmek üzere para biriktirilmesini (drahoma) değil de; aksine, erkeklerin kadınlara rağbetinin bir sembolü olsun diye hediye kabilinden bir meblağın ona verilmesini emretmiştir Mehir kadına değil, erkeğin üzerine vaciptir Dâru'l-İslâm'da bir kadınla cinsel temas, ya had cezasını gerektirir, ya da mehir hakkını doğurur Bu, kadına saygının bir sonucudur
  Kur'an-ı Kerîm'de mehirden söz eden çeşitli ayetler vardır Bazıları şunlardır: "Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyyesi olarak verin " (en-Nisâ, 4/4) Çoğunluğa göre, burada hitap kocalaradır Bazı bilginler hitabın velilere olduğu görüşündedir Cahiliye devrinde mehri kızın velileri alır ve adına da "nihle" derlerdi "Haram olanlar dışındaki kadınlarla evlenmeniz, namuslu olarak ve zinaya sapmaksızın yaşamak ve mallarınızdan onlara mehir vermek şartıyla size helâl kılındı Artık o kadınlardan hangisiyle yararlanmanız olmuşsa, ücretlerini belirlendiği şekliyle verin Mehir miktarını belirledikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz miktar hakkında üzerinize bir vebal yoktur" (en-Nisâ, 4/24)
  Abdullah b Abbas (ra) tan rivayet edildiğine göre, Hz Ali, Hz Fâtıma ile evlenirken Resulullah (sas) kendisine; "O'na bir şey ver" dedi Ali: "Bende bir şey yok"deyince de; "Hutamî zırhını verebilirsin" buyurdular
  Bir kadınla evlenmek isteyen bir sahabeye Allah'ın elçisi mehir vermesini bildirdi Evinden de eli boş dönünce; "Demirden bir yüzük de olsa bak" deyip, yeniden eve gönderdi Yine boş dönünce, ne miktar Kur'an-ı Kerîm bildiğini sordu ve sonunda şöyle buyurdu: "Haydi git, onu sana bildiğin Kur'an karşılığında verdim" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 170)
  Bu konudaki ayet ve hadislerden şu sonuca varılmıştır Resulullah (sas), mehirsiz hiç bir evliliğe ruhsat vermemiştir Eğer mehir vacip olmasaydı, bunu göstermek için arada bir onu terkederdi
  Diğer yandan, sahabe devrinden bu yana İslâm bilginleri mehir üzerinde icma etmişlerdir (bk es-Serahsî, el-Mebsut, V, 62 vd; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi, II, 274-304; İbnü'l-Hümâm, Fethul-Kadîr, II, 434 vd; el-Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, III, 86 vd; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müçtehid, II, 16 vd; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, II, 329 vd)
  Aile yuvasıyla ilgili görevlerin en güzel şekilde yerine getirilmesi için eski çağlardan beri kadınla erkek arasında bir görev bölümü yapılmıştır Erkek, evin dışındaki işlerle uğraşır ve gerektiğinde ağır işlerde çalışarak geçim için kazanç sağlar Kadın da evin yönetimi, yemeğin hazırlanması, çocukların bakım ve terbiyesiyle uğraşır Bu yüzden bütün malî yükümlülükler kadının değil, erkeğin görevidir Mehir ve bütün kapsamıyla nafaka bu yükümlülükler arasındadır Bu görev bölümü erkekle kadının yaratılışına ve ilâhî sünnete de uygundur Erkek daha güçlü olduğu için çalışıp kazanmaya daha yatkındır Kur'an'da şöyle buyurulur: "Erkekler, kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler Yani ailenin reisidirler Bunun sebebi şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır Bir de erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır" (en-Nisâ, 4/34)
  Mehir, nikâh akdinin rükün veya şartlarından değildir Bu yüzden mehirsiz akdedilecek nikâh geçerli olur ve kadın emsal mehire hak kazanır Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
  "Kendileriyle cinsel temasta bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir tayin etmediğiniz kadınları boşamışsanız, bunda üzerinize bir sakınca yoktur" (el-Bakara, 2/236) Bu ayette, cinsel birleşmeden veya mehir tesbitinden önce kadını boşamanın geçerli olduğu belirtilmektedir Boşama ancak sahih nikâhtan sonra mümkün olduğuna göre, ayet, akit sırasında mehrin konuşulmasının ne bir rükün ve ne de bir şart olmadığına delâlet eder (el-Kâsânî, age, II, 274; eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, Halebî tab'ı, II, 55, 60; İbn Rüşd, age, II, 25)
  Ukbe b Âmir (ra)'ın naklettiği şu hadis de yukarıdaki anlamı destekler Hz Peygamber bir adama: "Seni filanca kadınla evlendireyim mi?" demiş; erkeğin; "evet" demesi üzerine, kadına hitaben; "Seni filanca erkekle evlendirmeme razı oluyor musun?" diye sormuştu Kadının da "evet" demesi üzerine, onları evlendirdi Herhangi bir mehir belirlenmeksizin evlilik gerçekleşti Bu erkek vefatı sırasında şöyle dedi: "Resulullah (sas), beni filanca kadınla evlendirdi Bir mehir konuşulmadı ve kadına bir şey de vermedim Ona mehrim olarak Hayber'deki hissemi veriyorum" Kadın bu hisseyi almış ve yüz bin lira karşılığında satmıştır (ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuh, Dımaşk 1405/1985, VII, 254) Yalnız Malikîler mehri, nikâhın bir rüknü olarak kabul ederler
  Eşler mehirsiz olarak veya şarap, domuz eti gibi şer'an mal sayılmayan bir şeyi mehir yaparak evlenseler Malikîler dışında çoğunluğa göre akit geçerli olur
  Mehrin üst ve alt sınırı:
  Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir Ayette; "Onlardan birisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, içinden bir şey almayınız" (en-Nisâ, 4/20) buyurulur Hz Ömer bunu 400 dirhemle sınırlamak istemiş, aksi halde fazlanın beytü'l-mâle gelir kaydedileceğini ilân etmişti Hz Ömer'in dayandığı delil; Hz Peygamber'in eşi ve kızları için 480 dirhemden (12 okiye) daha fazla mehir verilmemesi idi Hz Ömer minberden indikten sonra Kureyşli bir kadın, yukarıdaki ayeti (en-Nisâ, 4/20) okuyarak, Allah'ın mehir için bir sınır getirmediğini, aksine, kadınları yükler dolusu mehre lâyık gördüğünü belirtti Bunun üzerine yeniden minbere çıkarak, sözünü geri aldı ve şöyle dedi:
  "Size, kadınlarınız için 400 dirhemden fazla mehir vermenizi yasaklamıştım İsteyen, malından dilediği kadar verebilir" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI,168; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, Mısır, ty, IV, 283 vd)
  Ebû Hanîfe'ye göre, mehrin en az miktarı on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır Hz Peygamber devrinde bu kadar para yaklaşık iki kurbanlık koyun bedelidir Hırsızlıkta, had cezasının uygulanmasını gerektiren en az miktar bir dinar altın para olup, mehirde buna kıyas yapılmıştır Çünkü bir dinar altın para, on dirhem gümüş paraya satın alma gücünde eşit durumda idi İmam Malik'e göre mehrin en az miktarı üç dirhemdir Bu mezhep de kendi hırsızlık nisabını ölçü olarak almıştır İmam Şafiî ve Ahmed b Hanbel, en az miktar için bir sınır koymamışlardır Delilleri; mehir ayetinde malın azına bir sınır konulmamasıdır (Buhârî, Nikâh, 34-51; es-Sabûnî, Tefsîru Âyâti'l-Ahkâm, Dımaşk 1397/1977, I, 453; ez-Zühayli, age, VII, 256; Ömer Nasuhî Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1967, IV, 121-123; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s 279, 280)+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi